Bakalárska práca


Intelligent work assistant IWA


Patrik Hudák


Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

O bakalárskej práci

ŠKOLITEĽ: Mgr. Peter Gergeľ

Zadávateľ: Mgr. Michal Taraba ( za firmu IPD )


CIEĽ PRÁCE:

Navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu slúžiacu na efektívne plánovanie a prideľovanie úloh zamestnancom vo firme na základe ich zamerania a kvalifikácie. Cieľom aplikácie je sprevádzanie zamestnancov firmy od vzniku projektu po jeho dokončenie, plánovanie, prideľovanie úloh, ohlasovanie meškania a report projektového stavu vedeniu.

Návrh projektu

Vypracovať špecifikáciu a navrhnúť potrebné UML diagramy (Triedny, Entitno-relačný). Určiť si dátumy jednotlivých implementácií.

Dizajn aplikácie

Navrhnúť v grafickom programe dizajn aplikácie spĺňajúci UX/UI a naprogramovať template stránky (FRONT-END)

Implementácia

Na základe navrhnutých diagramov a časového plánu naprogramovať aplikáciu spĺňajúcu cieľ práce. (BACK-END)

Prostriedky potrebné na implementáciu

Na vytvorenie návrhu a implementácie projektu
budem využívať nasledovné prostriedky:

Adobe Photoshop CS5

Grafický editor na navrhnutie loga a dizajnu aplikácie, ktorá musi spĺňať UX/UI.

Visual Paradigm

Program na tvorbu diagramov. Pomocou neho zostrojím Entitno-relačný, Triedny a databázový diagram

HTML, CSS, CSS3, JS

Programovacie jazyky na tvorbu grafickej časti aplikácie podľa navrhnutého dizajnu.

DJANGO, POSTGRE SQL

Framework DJANGO (PYTHON) a POSTGRE SQL zabezpečia fungovanie stránky podľa stanovených cieľov.

Zdroje

Na vytvorenie aplikácie bakalárskej práce
budem využívať nasledovné zdroje:

Prílohy

V tejto sekcii sa nachádzajú všetky dostupné prílohy k bakalárskej práci, vrátane dokumentov a screenshotov.

Denník

Zobrazuje dokončené a nedokončené
ciele bakalárskej práce

Návrh
Návrh štruktúry a funkcionality projektu / zbieranie doplňujúcich požiadaviek

10.01.2017

Návrh prvotného databázového modelu

15.01.2017

Grafický návrh aplikácie

18.01.2017

Grafický návrh loga

23.01.2017

Implementácia
Príprava na implementáciu (tvorba štruktúry aplikácie)

25.01.2017

Tvorba hlavnej stránky

26.01.2017

Tvorba databáz na základe návrhu a pridaných zmien

30.01.2017

Tvorba užívateľskej inštalácie na základe sériových kľúčov a súčasne tvorba registrácie prvotného užívateľa a firmy

01.02.2017

Tvorba prihlasovacieho a inštalačného okna / debug registrácie

14.02.2017

Príprava grafickej šablóny pre administráciu aplikácie

18.02.2017

Administračné rozhranie pre tvorbu a správu hierarchie firmy

21.02.2017

Administračné rozhranie pre tvorbu a správu skupín / debugovanie skupín a profesií

03.03.2017

Administračné rozhranie pre pridávanie ďalších zamestnancov

14.03.2017

Grafické zobrazenie zamestnancov a možnosť pridávania fotografií

19.03.2017

Grafické zobrazenie firmy zatiaľ bez možnosti editácie

23.03.2017

Doplnok profesií: dynamický graf

28.03.2017

Debug aplikácie pred začatím novej agendy

31.03.2017

Tvorba administrácie skúseností

04.04.2017

Nastavenie možnosti nastavovania skúsenosti v profile

14.04.2017

Finálny debug agiend: Skúsenosti, Skupiny, Hierarchia, Zamestnanci, Účet

16.04.2017

Tvorba a administrácia projektov

19.04.2017

Debug aplikácie

26.04.2017

Nasadenie aplikácie na server

01.05.2017

Posledné debugy

05.05.2017

Dokument
Začiatok písania dokumentu

06.05.2017

Dokončený abstrakt (sj), prehľad problematiky a existujúce riešenia

08.05.2017

Ukončovanie dokumentácie / finalizácia a tlač

14.05.2017

Kontakté informácie

Mobilný kontakt: 0949 226 659

Emailový kontakt: patrik.hudak2@gmail.com